พันธกิจสมาคมสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (Mission)

1.การบริการและสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์กับสมาชิกโดยเฉพาะทางด้านธุรกิจ  ส่งเสริมความรู้ด้านบริหาร เทคนิคและวิชาการ  ตลอดจนการได้รับข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ

2.การประสานงานกับภาครัฐและองค์กรต่างๆ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ  สร้างเครือข่ายสมาคม  และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น

3.การมีส่วนร่วมต่อสังคมและสาธารณชน  โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับธุรกิจ

4.สมาชิกมีความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมความรู้ การอบรม สัมมนาเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรของสมาชิกทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริการสมาชิก

6.การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล


 

Mission : To provide a diverse and practical education, in order to develop well-rounded and pragmatic corrugated packaging business; and also to provide research and services that contribute to innovation and sustainability.