• แบบฟอร์มสมัครสมาชิก  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
• ใบสมัครสมาชิกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย