ประวัติความเป็นมา History of TCPA 

"สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย"

สมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเล็งเห็นบทบาทความสำคัญของอุตสาหกรรมประเภทนี้ กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเกือบร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์และสินค้าล้วนต้องใช้กล่องเป็นบรรจุภัณฑ์ทั้งสิ้น และจะเห็นได้ว่าดัชนีการเติบโตของอุตสาหกรรมกล่องกระดาษนั้น เป็นสัดส่วนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก

 

สมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย ถือกำเนิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ได้มีการร่วมประชุม เพื่อปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2537  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสีลม  จนก่อให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีและส่งเสริมอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  ดังนั้น  จึงได้พร้อมใจกันก่อตั้ง ชมรมผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ขึ้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537 โดยคุณชิน ชินเศรษฐวงศ์ เป็นประธานชมรม และ ผู้ก่อตั้ง  ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนมาเป็นลำดับ และต่อมา คุณวีรชัย มั่นสินธร , นำชมรมผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539  และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย" ในภายหลัง และใช้มาจนกระทั่งปัจจุบัน 

 

โดยมีนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์ , ผู้ก่อตั้ง , สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ,  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2537-2539  , 

-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา และ สมาชิกกิติตมศักดิ  สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 

คุณ วีรชัย มั่นสินธร  ,   นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย , ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2540-2543  , 

-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 

คุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว ,  นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย   ,  ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2544 -2547 และ 2552-2555 , 

-ปัจจุบัน:  ที่ปรึกษา และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 

คุณ สุรชัย โสตถีวรกุล , นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย , ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2548 -2551  , 

-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

คุณ ระวิ เกษมศานติ์   , นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลุกฟูกไทย , ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2556 -2559 และ   2560-2561

-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

คุณชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล  ,  นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย  2562-ปัจจุบัน 

 

จากในอดีตจนถึงปัจจุบันกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการส่งออกของประเทศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นการต่อไป