ประวัติความเป็นมา History of TCPA 

"สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย"

สมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเล็งเห็นบทบาทความสำคัญของอุตสาหกรรมประเภทนี้ กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเกือบร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์และสินค้าล้วนต้องใช้กล่องเป็นบรรจุภัณฑ์ทั้งสิ้น และจะเห็นได้ว่าดัชนีการเติบโตของอุตสาหกรรมกล่องกระดาษนั้น เป็นสัดส่วนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก

 

สมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย ถือกำเนิดขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ได้มีการร่วมประชุม เพื่อปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2537  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนสีลม  จนก่อให้เกิดความคิดริเริ่มที่จะมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีและส่งเสริมอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  ดังนั้น  จึงได้พร้อมใจกันก่อตั้ง ชมรมผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ขึ้น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537 โดยคุณชิน ชินเศรษฐวงศ์ เป็นประธานชมรม และ ผู้ก่อตั้ง  ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนมาเป็นลำดับ และต่อมา คุณวีรชัย มั่นสินธร , นำชมรมผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกและกล่องบรรจุภัณฑ์ จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ เป็นสมาคมผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกไทย  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2539  และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย" ในภายหลัง และใช้มาจนกระทั่งปัจจุบัน 

 

โดยมีนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ผู้ก่อตั้งสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย,ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2537-2539

-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาและสมาชิกกิติตมศักดิ  สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 

คุณ วีรชัย มั่นสินธร นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย,ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2540-2543

-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาและสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 

คุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย,ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2544 -2547 และ 2552-2555

-ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาและสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 

คุณ สุรชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย,ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2548 -2551

-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาและสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

คุณ ระวิ เกษมศานติ์ นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลุกฟูกไทย,ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2556 -2559 และ 2560-2561

-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาและสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย

คุณชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล,นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย 2562-ปัจจุบัน

 

จากในอดีตจนถึงปัจจุบันกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการส่งออกของประเทศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นการต่อไป

 

Thai Corrugated Packaging Association (TCPA) is formed by thegathering of corrugated cardboard and packaging manufacturers and suppliers, who seesthe importance of the industry towards Thailand’s economic development.  In fact ,  90% of all products totally required packaging. 


 


Moreover, the growth of Thailand corrugated packaging demand is one of country economic indicator. It indicates parallelly to the national economic growth and global economic growth as well.


 


  Historically,  Thai Corrugated Packaging Association (TCPA) had originated when those local corrugated packaging entrepreneurs desired to discuss and exchange industry opinion , and development on Saturday , July 16 1994 , at Holiday Inn Hotel , Silom Road.  Then


They jointly united to form up “Thai Corrugated Packaging Manufacturers Club” on August 19 , 1994 and invited Mr. Chin Chinsettawong was the first president and founder.


To have further sustainable development,  Mr. Veerachai Monsintorn brought “Thai Corrugated Packaging Manufacturers Club” to  be  “Thai Corrugated Packaging Association” .  The ministry of commerce accepted the registration of association on November 8 ,1994 onward.


Furthermore ,To recognize the establishment , The following president of Thai


Corrugated Packaging Association (TCPA) has contributed and be the history of ours .


 


1.Dr. Chin Chinsetawong, Union Paper Carton Co.,Ltd. founder and TCPA President ,Y1994-1996 ,


Present: honourable advisor and honourable membership


2.Mr. Veerachai Monsintorn , Thai Packaging Industry Public Co.,Ltd.TCPA President , Y1997-2000


Present: honourable advisor and honourable membership


3.Mr. Tek Ming Sa Ngo ,Bang Sai Industry Co.,Ltd  TCPA President , Y2001-2004 and Y2009-2012


Present: honourable advisor and honourable membership


4.Mr. Surachai Sothivorakul , Center Container Co.,Ltd. TCPA President , Y2005-2008


Present: honourable advisor and honourable membership


5.Mr. Ravi Kasemsan , Sarnti Packaging Co.,Ltd. TCPA President , Y2013-2016 and 2017-2018


Present: honourable advisor and honourable membership


6.Mr. Chusak Deetrakunwattanapoen , Union Paper Carton Co.,Ltd. TCPA President , Present