สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยไทย- ต้อนรับและ รับรอง Asian Corrugated Case Association & China Printing Federation ณ สภาอุตสาหกรรม (Office of Federation of Thai Industries) และ บนเรือ  Chao Phraya Princess Cruise
ในวันที่ 28/12/2565