สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย จัด สัมมนาครั้งที่ 01
ในวันที่  20/10/2565
หัวข้อ Cost Saving Benefits - Corrugator  BY BHS Corrugated Thailand