สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย
และ ผู้ประกอบการผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกสนับสนุนเตียงกระดาษลูกฟูกจานวน3,000 เตียงแก่จังหวัดสมุทรสาครในช่วงระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมจดหมายขอบคุณจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร