สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ต้อนรับและรับรองสมาคมผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกประเทศอินโดนีเซีย PERHIMPUNAN INDUSTRY CORRUGATED CARDBOARD INDONESIA –(PICCI)   
ในวันที่ 18/08/2565