สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย-การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 02 
และ การประชุม สามัญประจำปี และ การบรรยายสภาวะเศรษฐกิจโดย ดร.อมรเทพ วาระลา
ในวันที่ 18/05/2565