ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สมาคมฯ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่าง 13-15 กุมภาพันธ์ 2557