วันการพิมพ์ไทย ปี 2555

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ร่วมกิจกรรมวันการพิมพ์ไทย